Dolina Dolnej Wisły

Ptasie wyspy logo

Czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków

Dolina Dolnej Wisły

Obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003 wykorzystywany jest przez ptaki w okresie lęgowym jako miejsce lęgowe, w okresie przelotów jesiennych i wiosennych jako ważny szlak migracyjny i miejsce odpoczynku, a także w miesiącach zimowych jako zimowisko. Spowodowane jest to przede wszystkim różnorodnością występujących tu siedlisk, spośród których do najcenniejszych należą piaszczyste wyspy i ławice tworzące się w korycie rzeki. Charakteryzują się one dużą dynamiką, a na ich występowanie i zmienność wpływają zarówno czynniki naturalne (wahania poziomu wód, działalność akumulacyjna i erozyjna rzeki) jak i antropogeniczne (regulacja rzeki, a w szczególności działalność stopnia wodnego we Włocławku). Ze względu na zmniejszającą się liczbę siedlisk, gatunki związane bezpośrednio z korytem rzeki należą w większości do gatunków zagrożonych w skali kraju jak i Europy. W ramach czynnej ochrony tych gatunków planuje się wykonać sztuczne miejsca lęgowe (pływające wyspy) w postaci barek lub pływających pomostów. Zostaną również opracowane zasady gospodarowania wodami Wisły (w szczególności działalności zapory wodnej Włocławek) w kontekście ochrony ptaków siewkowych (Charadriiformes) gniazdujących na piaszczystych wyspach w korycie rzeki, a także będzie przeprowadzony monitoring stanu populacji ptaków oraz monitoring skuteczności działań ochronnych i zagrożeń. Planuje się również ustawienie tablic ostrzegawczo – informacyjnych o lęgach ptaków na wyspach w korycie rzeki i zakazie wchodzenia w okresie lęgowym.

Translate »